معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات واصله ،تخلفات پزشکان ومراکزپزشکی وگزارش به مقام مافوق به منظورجلوگیری ازدخالت افرادفاقدصلاحیت درامورپزشکی