معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد رسیدگی به شکایات

تلفن رسیدگی به شكایات

تلفن رسیدگی به شكایات درراستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ورفاه حال بیماران ،تلفن رسیدگی به شكایات 1590درواحدستادهدایت آماده پاسخگوئی ورسیدگی به شكایات شهروندان محترم می باشد.

عملکرد و روند دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی

عملکرد و روند دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی جهت مشاهده روندرسیدگی به شكایات پیوست های زیررامشاهده نمائید. عملكرد6ماه اول واحدرسیدگی به شكایات در6ماه اول 93 1– راه اندازی سیستم پاسخگویی 1590 از طرف وزار ت متبوع در خصوص شكایات مربوط به تحول نظام سلامت 2 - رسیدگی به شكایات واصله به معاونت درمان ...