معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد رسیدگی به شکایات

مسئول رسیدگی به شكایات:  خانم مهنازعابدی 
 مدرك تحصیلی: كارشناس مامائی 
 سابقه كار: 25سال 
 شماره تماس: 07153314663