معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت و اعتبار بخشی مراکز بستری

مسئول اعتباربخشی معاونت درمان:  خانم زهرا میرزازاده 
 مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
 سابقه كار: 9سال 
 شماره تماس:

07153314663-85