معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت بر درمان

عملکردواحدنظارت برمراکزدندانپزشکی

-نظارت برمراکزدندانپزشکی ودندانسازی 

-شرکت درهمایش کشوری مسئولین واحدبهداشت ودندان دانشگاههادریزد

-تعطیلی 3موردواحددندانسازی فاقدمجوز،همراه باتوقیف وسایل 

-اطلاع رسانی وابلاغ دستورالعمل هاوبخشنامه های وزارت بهداشت به واحدهای دندانپزشکی ودندانسازی

عملکردکارشناس نظارت بردرمان دراموررادیولوژی

1-نظارت برمطب های رادیولوژی وسونوگرافی شهرستان 

الف –دکترابوالفضل نظری 

ب –دکترمهردادقزلباش 

وهمینطوررادیولوژی درمانگاه تامین اجتماعی که برحسب برنامه  زمان بندی شده انجام گرفته است .