معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی و عملکرد اداره نظارت براموردرمان

عملكرد اداره نظارت بردرمان

عملكرد اداره نظارت بردرمان عملکردواحدنظارت برمراکزدندانپزشکی -نظارت برمراکزدندانپزشکی ودندانسازی  -شرکت درهمایش کشوری مسئولین واحدبهداشت ودندان دانشگاههادریزد -تعطیلی 3موردواحددندانسازی فاقدمجوز،همراه باتوقیف وسایل  -اطلاع رسانی وابلاغ دستورالعمل هاوبخشنامه های وزارت بهداشت ...

رئیس اداره نظارت واعتباربخشی امور درمان

رئیس اداره نظارت واعتباربخشی امور درمان معرفی رئیس اداره نظارت واعتباربخشی اموردرمان رئیس اداره نظارت بردرمان:  آقای علی یار زراعتكاران مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری سابقه كار: 23 سال  شماره تماس: 07153314662 معرفی کارشناسان نظارت بر امور درمان خانم ...

شرح وظایف كارشناسان نظارت بر امور درمان

شرح وظایف كارشناسان نظارت بر امور درمان شرح وظایف کارشناسان اداره نظارت بردرمان 1-انجام نظارت های ادواری مشخص شده طبق برنامه ارائه شده 2-نظارت های موردی وبرحسب ضرورت برامورمحوله وحیطه عملکردی 3-شکایت ازهرواحدبه صورت مکتوب توسط فردشاکی باذکرآدرس وتلفن پذیرفته است . 4-ارائه گزارش به صورت ...