معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت بر درمان

1-نظارت وارزیابی عملکردپزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی فعال دربخش خصوصی ،دولتی وخیریه درارتباط بادستورالعمل های ابلاغ شده به منظوراجرای ضوابط خدمات درمانی ،بیمه درمانی وتعرفه های قانونی

2-بررسی وتکمیل پرونده درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی

3-صدورتاییدهای مربوط به خدمات ودرخواستهای پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی طبق ضوابط وآیین نامه های قانونی

4-تاییدکروکی محل موسسات پزشکی ومطب پزشکان ونظارت برجابجائی ایشان