معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت بر درمان

شرح وظایف اداره نظارت برمراکزدرمانی ومطب ها

شرح وظایف اداره نظارت برمراکزدرمانی ومطب ها 1-نظارت وارزیابی عملکردپزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی فعال دربخش خصوصی ،دولتی وخیریه درارتباط بادستورالعمل های ابلاغ شده به منظوراجرای ضوابط خدمات درمانی ،بیمه درمانی وتعرفه های قانونی 2-بررسی وتکمیل پرونده درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی 3-صدورتاییدهای ...