معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت برمراكز درمان سرپایی

 


معرفی کارشناسان نظارت بر امور درمان:

خانم آبادی كارشناس پرستاری
خانم مرادی كارشناس پرستاری
خانم  عابدی كارشناس مامائی
خانم كریمی كارشناس پرستاری
خانم ابوالفتحی كارشناس آمارومدارك پزشكی
خانم تقوائی كارشناس پرستاری
خانم اسفندیاری كارشناس پرستاری
آقای دكترمحمودی دندانپزشك
آقای تابش كارشناس رادیولوژی
آقای رحیمی كارشناس ارشد روانشناسی
آقای محمدی كارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی