معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت برمراكز درمان سرپایی

 


معرفی کارشناسان نظارت بر امور درمان:

 

خانم آبادی كارشناس پرستاری
خانم صفیه کریمی كارشناس پرستاری
خانم  عابدی كارشناس مامائی
خانم مریم كریمی كارشناس پرستاری
خانم ابوالفتحی كارشناس آمارومدارك پزشكی
خانم دکتر آریا پزشک عمومی
خانم اسفندیاری كارشناس پرستاری
آقای دكترمحمودی دندانپزشك
آقای تابش كارشناس رادیولوژی
آقای رحیمی كارشناس ارشد روانشناسی
آقای فاموری كارشناس علوم آزمایشگاهی
آقای فیروزیان کارشناس پرستاری
خانم عبدالهی کارشناس پرستاری