معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت برمراكز درمان سرپایی

 


معرفی کارشناسان نظارت بر امور درمان:

 

خانم آبادی كارشناس پرستاری
خانم میرزازاده کارشناس پرستاری
خانم  عابدی كارشناس مامائی
خانم مریم كریمی كارشناس پرستاری
خانم ابوالفتحی كارشناس آمارومدارك پزشكی
خانم دکتر آریا پزشک عمومی
خانم اسفندیاری كارشناس پرستاری
آقای دكترمحمودی دندانپزشك
آقای تابش كارشناس رادیولوژی
آقای محمدی كارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی
آقای فاموری كارشناس علوم آزمایشگاهی
آقای فیروزیان کارشناس پرستاری
آقای خاوری مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
آقای دیندارلوئیان کارشناس بهداشت محیط
آقای سرسبز کارشناس پرستاری