معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت برمراكز درمان سرپایی

معرفی كارشناسان نظارت برمراكزدرمان سرپایی

معرفی كارشناسان نظارت برمراكزدرمان سرپایی   معرفی کارشناسان نظارت بر امور درمان:   خانم آبادی كارشناس پرستاری خانم صفیه کریمی كارشناس پرستاری خانم  عابدی كارشناس مامائی خانم مریم كریمی كارشناس پرستاری خانم ابوالفتحی كارشناس آمارومدارك پزشكی خانم دکتر ...

شرح وظایف نظارت بر مراکز درمان سرپایی

شرح وظایف نظارت بر مراکز درمان سرپایی   1-نظارت وارزیابی عملکردپزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی فعال دربخش خصوصی ،دولتی وخیریه درارتباط بادستورالعمل های ابلاغ شده به منظوراجرای ضوابط خدمات درمانی ،بیمه درمانی وتعرفه های قانونی 2-بررسی وتکمیل پرونده درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی 3-صدورتاییدهای ...