معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت برمراكز درمان سرپایی

 

1-نظارت وارزیابی عملکردپزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی فعال دربخش خصوصی ،دولتی وخیریه درارتباط بادستورالعمل های ابلاغ شده به منظوراجرای ضوابط خدمات درمانی ،بیمه درمانی وتعرفه های قانونی

2-بررسی وتکمیل پرونده درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی

3-صدورتاییدهای مربوط به خدمات ودرخواستهای پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی طبق ضوابط وآیین نامه های قانونی

4-تاییدکروکی محل موسسات پزشکی ومطب پزشکان ونظارت برجابجائی ایشان

پیوست ها:

فیزیوتراپی.doc حجم فایل:42.50 کیلوبایت
تمرین درمانی .pdf حجم فایل:1,016.90 کیلوبایت
فیزیوتراپی اطفال.pdf حجم فایل:689.25 کیلوبایت
فیزیوتراپی نوزادان.pdf حجم فایل:692.20 کیلوبایت