معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دارای مجوز

مرکز مشاوره و خدمات تخصصی و پرستاری صحت