معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

مدیریت خدمات پرستاری

 مسئول خدمات پرستاری: خانم مریم كریمی 
 مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
 سابقه كار: 20 سال 
 شماره تماس: 07153314663