معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی واحد پرستاری و مامائی

معرفی مسئول اداره مدیریت خدمات پرستاری:

 مسئول خدمات پرستاری: خانم مریم كریمی 
 مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
 سابقه كار: 20سال 
 شماره تماس:

07153314663

 


 

معرفی مسئول واحد مامائی:

كارشناس امورمامائی : خانم مهنازعابدی 
مدرك تحصیلی: كارشناس مامائی 
سابقه كار: 25 سال 
شماره تماس: 07153314663

 

معرفی کارشناس آموزش اداره مدیریت خدمات پرستاری :

مسئول خدمات پرستاری : خانم راضیه آبادی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سابقه کار : 12سال
شماره تماس : 07153314663

 

 


شرح وظایف اداره خدمات پرستاری و مامایی

  1. کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انجام امور پرستاری طبق دستورالعمل ها و شرح وظایف مربوط  و ایجاد  هماهنگی در عملیات پرستاری
  2. نظارت و ارزشیابی مراکز درمانی از نظر مراقبتی
  3. رسیدگی به شکایات مسائل و مشکلات کادر پرستاری و مامایی
  4. بررسی درخواست های اعلام نیاز استخدامی –انتقالی –بازنشستگی و ... کادر پیراپزشکی
  5. برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستان
  6. بازدید از مراکز و گزارش پیشرفت فعالیت ها و مشکلات پرستاری به مافوق
  7. نظارت بر تهیه و تنظیم وجمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری