معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

امور پرستاری و مامائی

 مشاركت و برنامه ریزی موثر در فرآیند جذب و نگهداشت كادر پرستاری و مامایی

  عضویت مدیر پرستاری در كمیته های مرتبط دانشگاه

 مشاوره و هماهنگی با روسای مراكز آموزشی و درمانی و بیمارستانها در عزل و نصب مدیران خدمات پرستاری و مامایی

 برنامه ریزی جهت كاهش بار كاری پرستاران و پیگیری اجرای كامل قانون ارتقاء بهره وری در بیمارستانهای تحت پوشش

  برنامه ریزی در زمینه ارتقاء كمی و كیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی و بهبود مستمر آن

  تدوین و پیشنهاد پروژه های آموزشی ، اجرایی و تحقیقاتی

  پیش بینی برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع نیازمندیها از لحاظ خدمات پرستاری و مامایی

  تلاش در جهت اطلاع از علوم جدیددر زمینه پرستاری و ارائه پیشنهادات لازم جهت بكارگیری روشهای نوین پرستاری در واحدهای تابعه

  ایجاد ارتباط و هماهنگی در زمینه امور پرستاری با وزارتخانه و كلیه سازمانهای مرتبط

  كنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در انجام امور پرستاری طبق دستورالعملها و شرح وظایف مربوط و ایجاد هماهنگی در عملیات پرستاری

 رهبری و هدایت مدیران پرستاری بیمارستانها

 هماهنگی و همكاری مستمر و متقابل با دانشكده پرستاری

 بررسی و برآورد نیازهای آموزشی ضمن خدمت و ایجاد تسهیلات به منظور شركت پرسنل در سمینارها و كنفرانس ها و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی

 رسیدگی به شكایات و مسایل و مشكلات كادر پرستاری و بررسی، نظارت و پیشنهادات در خصوص تغییرات در تشكیلات سازمانی كادر پرستاری

  نظارت بر تهیه و تنظیم جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود و فعال بیمارستانها

 راهنمایی و تعیین خط مشی جهت كارشناسان اداره و مدیران خدمات پرستاری بیمارستانها در صورت لزوم

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات