معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

امور پرستاری و مامائی

شرح وظایف اداره خدمات پرستاری و مامائی

شرح وظایف اداره خدمات پرستاری و مامائی  مشاركت و برنامه ریزی موثر در فرآیند جذب و نگهداشت كادر پرستاری و مامایی   عضویت مدیر پرستاری در كمیته های مرتبط دانشگاه  مشاوره و هماهنگی با روسای مراكز آموزشی و درمانی و بیمارستانها در عزل و نصب مدیران خدمات پرستاری و مامایی  برنامه ریزی جهت كاهش ...

برنامه های خدمات پرستاری

برنامه های خدمات پرستاری جهت استحضارمعاون محترم درمان ومدیران خدمات پرستاری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)ودكترعلی شریعتی :1-درتاریخ 26/12/91برنامه راندمدیریتی سال 92معاونت درمان ومدیرخدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشكی فساازبیمارستانهای حضرت ولی عصر(عج) و دكترعلی شریعتی تنظیم گردید.جهت ...

عملکرد اداره خدمات پرستاری

عملکرد اداره خدمات پرستاری عملكرد مدیر خدمات پرستاری دانشگاه در سال 1394 1 – تدوین برنامه عملیاتی سال 94 2- راندهای بخش های درمانی بیمارستانها 3 – برگزاری جلسات متعدد با رئیس دانشكده پرستاری و مترونها و كارشناسان ستاد دانشگاه 4 – شركت در كلیه جلسات تشكیل شده از طرف معاونت پرستاری ...

استانداردها و آئین نامه های خدمات پرستاری

استانداردها و آئین نامه های خدمات پرستاری استانداردهای پرستاری آئین نامه اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری2 آئین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل(نامه) آئین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل آئین نامه اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری 1 جهت ...