معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حمزه

درمانگاه دولتی عمومی حمزه وابسته به دانشگاه علوم پزشكی فسا به صورت شیفت صبح و عصر بیماران سرپایی را جهت درمان می پذیرد و به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی، پوست، چشم، داخلی، فوق گوارش، فوق هماتولوژی ، فوق تخصص ریه ،فوق جراحی اطفال، جراحی عمومی، جراحی كلیه و مجاری ادراری، پزشكی اجتماعی، عفونی، مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب ، روانپزشكی ، گوش و حلق و بینی و همچنین دندانپزشكی ،تغذیه ، فیزیوتراپی، لیزرتراپی و گچ گیری فعالیت دارد.

مسئول درمانگاه :جناب آقای كشفی

ساعت فعالیت درمانگاه:7الی 13:30،از15:30الی 21

شماره تماس:53350997-53352069

 

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حمزه :

نوع تخصص نام متخصص ردیف
فوق تخصص ریه آقای دكترغلامپور 1
داخلی خانم دکتر کامران پور 2
داخلی آقای دکتر صادقی 3
داخلی آقای دکتر منصوری 4
فوق هماتولوژی آقای دکتر قناطیر 5
فوق گوارش خانم دکتر یزدانی 6
داخلی فوق روماتولوژی خانم دکتر محقق 7
چشم آقای دكتربنی فاطمی 8
گوش وحلق وبینی آقای دكترمعتضدیان 9
ارتوپدی آقای دكترعسكری 10
ارتوپدی آقای دكترجمالی 11
ارتوپدی آقای دكترابوئی 12
پوست ومو آقای دكترپرهیزكار 13
پوست ومو آقای دكترلهراسب 14
روانپزشكی خانم دكترهدایتی 15
جراحی عممومی آقای دكترضیائی 16
جراحی عمومی آقای دكترحورنگ 17
جراحی عمومی آقای دکتر پاکدامن 18
جراحی كلیه ومجاری ادراری آقای دكترایزدپناه 19
جراحی كلیه ومجاری ادراری آقای دكترحسامی 20
مغزواعصاب خانم دکتر شعبانی 21
جراحی مغزواعصاب آقای دکتر حیدرنژاد 22
جراحی مغزواعصاب آقای دکتر محمد جمالی 23
عفونی آقای دكتراكراهی 24
عفونی آقای دکتر کریمی 25
عفونی خانم دکتر پورمنتصری 26
جراحی مغزواعصاب آقای دکتر زارعی زاده 27
دکترای تغذیه آقای دکترهمایونفر 28
گوش وحلق وبینی آقای دکتر سهراب پور 29
گوش وحلق وبینی آقای دکتر پوستچی 30
چشم آقای دکتر رزمی 31
چشم خانم دکتر گنجی اناری 32
روانپزشکی خانم دکتر معتضدیان 33
روانپزشکی آقای دکتر عابدی 34
ارتوپدی آقای دکتر غلامی نژاد 35
ارتوپدی خانم دکتر مسروری 36
پوست و مو آقای دکتر بهداد 37
یورولوژی دکتر عالیوند 38