معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حمزه

درمانگاه دولتی عمومی حمزه وابسته به دانشگاه علوم پزشكی فسا به صورت شیفت صبح و عصر بیماران سرپایی را جهت درمان می پذیرد و به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی، پوست، چشم، داخلی، قلب و عروق ، فوق گوارش، فوق هماتولوژی ، فوق تخصص ریه ،فوق جراحی اطفال، جراحی عمومی، جراحی كلیه و مجاری ادراری، پزشكی اجتماعی، عفونی، مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب ، روانپزشكی ، گوش و حلق و بینی و همچنین دندانپزشكی ،تغذیه ، فیزیوتراپی، لیزرتراپی و گچ گیری فعالیت دارد.

مسئول درمانگاه :جناب آقای كشفی

ساعت فعالیت درمانگاه:7الی 13:30،از15:30الی 21

شماره تماس:07153314043

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حمزه :

نوع تخصص نام متخصص ردیف
فوق تخصص ریه آقای دكترغلامپور 1
داخلی خانم دکتر کامران پور 2
داخلی آقای دکتر صادقی 3
داخلی خانم دکتر مصطفوی 4
فوق هماتولوژی آقای دکتر قناطیر 5
قلب و عروق آقای دکتر احمدی آسور 6
داخلی فوق روماتولوژی خانم دکتر محقق 7
قلب و عروق خانم دکتر بکتاش 8
گوش وحلق وبینی آقای دكترمعتضدیان 9
ارتوپدی   آقای دكتر آزاد 10
ارتوپدی آقای دكترجمالی 11
ارتوپدی آقای دکتر ساریخانی 12
روانپزشكی آقای دکتر ضرغامی 13
جراحی عممومی آقای دکتر مومن 14
جراحی عمومی آقای دكترحورنگ 15
جراحی عمومی آقای دکتر پاکدامن 16
جراحی كلیه ومجاری ادراری آقای دكترایزدپناه 17
جراحی كلیه ومجاری ادراری آقای دكترحسامی 18
جراحی مغزواعصاب آقای دکتر حیدرنژاد 19
جراحی مغزواعصاب آقای دکترامامی 20
عفونی آقای دكتراكراهی 21
عفونی آقای دکتر کریمی 22
عفونی خانم دکتر پورمنتصری 23
قلب و عروق خانم دکتر قوی پیشه 24
دکترای تغذیه آقای دکترهمایونفر 25
گوش وحلق وبینی خانم دکتر گیلانی فر 26
جراحی كلیه ومجاری ادراری آقای دکتر منصف 27
چشم آقای دکتر رزمی 28
چشم آقای دکتر اکبرپور 29
روانپزشکی خانم دکتر معتضدیان 30
ارتوپدی آقای دکتر غلامی نژاد 31
پوست و مو آقای دکتر بهداد 32
جراحی كلیه ومجاری ادراری آقای دکتر عالیوند 33
 روانپزشکی  خانم دکتر رحیمی 34
توانبخشی خانم دکتر عشقی 35
قلب و عروق خانم دکتر یوسفی 36