معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی فاطمیه

درمانگاه دولتی عمومی فاطمیه وابسته به دانشگاه علوم پزشكی فسا به صورت شیفت صبح و عصر بیماران سرپایی را جهت درمان می پذیرد و به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در رشته های تخصصی گوش و حلق و بینی ، داخلی، ارتوپدی، پوست، روانپزشكی، فوق تخصص ریه ،قلب و عروق، جراحی عمومی، جراحی كلیه و مجاری ادراری، جراحی مغز و اعصاب ، توانبخشی ، مغز و اعصاب و همچنین الكتروكاردیوگرافی، اكوكاردیوگرافی ،دندانپزشكی اطفال و آزمایشگاه فعالیت دارد.

مسئول درمانگاه :جناب آقای حیدری

ساعت فعالیت درمانگاه: 6:30الی 13:30،از16الی 21

شماره تماس:53344490-53344491-53332400

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی فاطمیه:

 

نوع تخصص نام متخصص ردیف
روانپزشكی خانم دكترهدایتی 1
فوق تخصص ریه آقای دکتر غلامپور 2
داخلی خانم دکتر احسنت 3
قلب وعروق آقای دكترساعد 4
جراحی مغزواعصاب آقای دکتر حیدرنژاد 5
جراحی مغزواعصاب آقای دكترزارعی زاده 6
گوش وحلق وبینی آقای دكترپوستچی 7
پوست و مو آقای دكترپرهیزكار 8
جراحی كلیه ومجاری ادراری آقای دکتر عالیوند 9
روانپزشکی آقای دکتر عابدی 10
پوست ومو آقای دکتر بهداد 11
مغزواعصاب آقای دکتر مسعودی نژاد 12
ارتوپدی آقای دکتر جمالی 13
ارتوپدی خانم دکتر مسروری 14
داخلی آقای دکتر صادقی 15
اطفال آقای دکتر نورصادقی 16
اطفال خانم دکتر آیتی 17
اطفال خانم دکتر اسماعیل زاده 18
اطفال خانم دکتر برزو 19
توانبخشی خانم دکتر کلهری 20
گوش وحلق وبینی آقای دکتر سهراب پور 21
جراحی عمومی خانم دکتر زارعی 22