معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص و پیوند اعضا

واحدبیماران خاص دربیمارستان شریعتی با9تخت هموفیلی به شهروندان گرامی ارائه خدمت می كند.انجام آزمایشات،گرفتن فاكتوروسایراموربه صورت رایگان دراین مركزارائه می شود.

پیوست ها:

312_1394_hemophilian book.pdf حجم فایل:3.43 مگابایت