معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص

واحدبیماران خاص دربیمارستان شریعتی با9تخت هموفیلی به شهروندان گرامی ارائه خدمت می كند.انجام آزمایشات،گرفتن فاكتوروسایراموربه صورت رایگان دراین مركزارائه می شود.

پیوست ها:

312_1394_hemophilian book.pdf حجم فایل:3.43 مگابایت