معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص و پیوند اعضا

درمانگاه بیماران خاص دربیمارستان شریعتی با10تخت تالاسمی فعال می باشد.وبه شهروندان محترم ارائه خدمت می كنند.انجام آزمایشات ،خون گیری وسایرمراقبتهابه صورت رایگان دراین مركزانجام می شود.

پیوست ها:

312_1394_talasemi book.pdf حجم فایل:2.69 مگابایت