معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص

درمانگاه بیماران خاص دربیمارستان شریعتی با10تخت تالاسمی فعال می باشد.وبه شهروندان محترم ارائه خدمت می كنند.انجام آزمایشات ،خون گیری وسایرمراقبتهابه صورت رایگان دراین مركزانجام می شود.

پیوست ها:

312_1394_talasemi book.pdf حجم فایل:2.69 مگابایت