معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص و پیوند اعضا

درمانگاه دیابت دربیمارستان حضرت ولی عصرباحضوریك فوق تخصص غددویك پزشك عمومی ویك كارشناس تغذیه دوروزدرهفته فعال می باشدوبه شهروندان محترم ارائه خدمت می كند.