معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص

درمانگاه دیابت دربیمارستان حضرت ولی عصرباحضوریك فوق تخصص غددویك پزشك عمومی ویك كارشناس تغذیه دوروزدرهفته فعال می باشدوبه شهروندان محترم ارائه خدمت می كند.