معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص

عملكردبیماران خاص درسال 94

دریافت آمار بیماران روانی و سوختگی

دریافت، جمع بندی و ارسال آمار فعالیت بخش روانپزشكی به صورت ماهیانه

نظارت و بازدید از بخش روانپزشكی هر دو ماه یكبار

جذب اعتبارات مورد نیاز بیماران اعصاب و روان هر سه ماه

پیگیری امور مربوط به بیماران اعصاب و روان

ارائه بازخوراند و پیگیری امور مربوطه به بخش روانپزشكی پس از هر نظارت طبق چك لیست مربوطه

پیگیری تخصیص دارو و اعتبار

-كلنگ زنی مركز دیالیز شریعتی

-اضافه شدن دستگاه دیالیز

-راند روزانه پزشك متخصص از بخش های خاص و دیالیز

-نظارت و بازدید از مراكز بیماران خاص

-دریافت و جمع بندی و ارسال آمار فعالیت مراكز بیماران خاص

-تخفیف دارویی در بیماران نیازمند

-دادن معرفی نامه به بیمه جهت معرفی بیماران خاص و صدور دفترچه و كارت بیماران خاص

-نظارت و بازدید از موسسات پزشكی و پیراپزشكی

-انجام اعتباربخشی واحدهای درمانی بیمارستان شریعتی و ولی عصر

-برگزاری اردو جهت بیماران خاص

-بررسی مشكلات بیماران خاص و انعكاس آن

- تخفیفات دارویی به بیماران خاص در مواردی كه داروها به صورت آزاد می باشد

-صدور تشویقی جهت پرسنل بیماران خاص

-تشكیل پرونده و ثبت اطلاعات بیماران M.S در سامانه

عملكرد 6 ماه اول 91

docxعملكرد 6 ماه اول سال 93