معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص

 • انجام آزمایشات روتین درموعدهای 6ماهه وسالیانه (HBSAG ،Ferretin ،T3-T4-TSH ،CBC،LFTو...)
 • چکاب کامل بیماران بصورت سالیانه شامل قلب ،شنوائی ،چشم .چک تراکم استخوان
 • گرفتن قدووزن ،TPR ،BPدرهربارمراجعه
 • انجام واکسیناسیون هپاتیت برای کلیه بیماران
 • تزریق بتافرون واینترفرون به بیماران MSوهپاتیتی وتزریق فاکتوربه بیماران هموفیلی
 • آموزش نحوه تزریق دسفرال وآشنائی باپمپ دسفرال برای بیماران تالاسمی وبیمارانی که افزایش آهن دارند.
 • تکمیل فرم A1ماهانه به انتقال خون
 • شرکت دردوره های بازآموزی وکنفرانس های هفتگی وهمایشهای بین المللی وداخل کشورمربوط به بیماران خاص
 • برگزاری اردوی داخل شهرستان جهت بیماران
 • کمک به خانواده های بی بضاعت ازطریق صندوق کمک به بیماران ومعرفی به بهزیستی جهت ارائه خدمات
 • پذیرش وتزریق خون به بیماران مهمان ازسایرشهرستانهای استان فارس وبیماران اورژانسی
 • معرفی بیماران به شیرازجهت ادامه وتکمیل درمان
 • تکمیل فرم بیمه جهت صدوردفترچه بیماران خاص
 • تکمیل فرم آماربیماران وارائه به معاونتهای درمان ودارووسازمان انتقال خون وحسابداری دانشگاه