معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص

ام اس(بیماری های خاص)

ام اس(بیماری های خاص) واحدحمایت ازبیماران ام اس دربیمارستان شریعتی فعال می باشدوداروهای تحت حمایت بیماران ام اس جهت رفه حال ایشان درداروخانه بیمارستان عرضه می شود.

دیابت

دیابت درمانگاه دیابت دربیمارستان حضرت ولی عصرباحضوریك فوق تخصص غددویك پزشك عمومی ویك كارشناس تغذیه دوروزدرهفته فعال می باشدوبه شهروندان محترم ارائه خدمت می كند.

هموفیلی(بیماری های خاص)

هموفیلی(بیماری های خاص) واحدبیماران خاص دربیمارستان شریعتی با9تخت هموفیلی به شهروندان گرامی ارائه خدمت می كند.انجام آزمایشات،گرفتن فاكتوروسایراموربه صورت رایگان دراین مركزارائه می شود.

مرکز دیالیز(بیماری های خاص)

مرکز دیالیز(بیماری های خاص) مركزدیالیزشهرستان فسادردوبیمارستان حضرت ولی عصر(عج)با5تخت وبیمارستان شریعتی با10تخت به صورت رایگان به شهروندان محترم خدمت ارائه می كند.  

تالاسمی(بیماری های خاص)

تالاسمی(بیماری های خاص) درمانگاه بیماران خاص دربیمارستان شریعتی با10تخت تالاسمی فعال می باشد.وبه شهروندان محترم ارائه خدمت می كنند.انجام آزمایشات ،خون گیری وسایرمراقبتهابه صورت رایگان دراین مركزانجام می شود.

عملکرد اداره بیماری های خاص

عملکرد اداره بیماری های خاص عملكردبیماران خاص درسال 94 دریافت آمار بیماران روانی و سوختگی دریافت، جمع بندی و ارسال آمار فعالیت بخش روانپزشكی به صورت ماهیانه نظارت و بازدید از بخش روانپزشكی هر دو ماه یكبار جذب اعتبارات مورد نیاز بیماران اعصاب و روان هر سه ماه پیگیری امور مربوط ...