معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص

كارشناس بیماری های روانی وسوختگی: خانم صفیه کریمی 
 مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
 سابقه كار: 8سال 
 شماره تماس: 07153314663

 

 كارشناس بیماری های خاص ،صعب العلاج ونیازمند: خانم مریم اسفندیاری 
 مدرك تحصیلی:  كارشناس پرستاری
 سابقه كار:  6سال
 شماره تماس:  07153314661

 

كارشناس اموربیماران خاص:  آقای عبدالرزاق سرسبز 
 مدرك تحصیلی : كارشناس پرستاری 
 سابقه فعالیت:  
 شماره تماس :