معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

ایمنی بیمار

نام ونام خانوادگی مسئول: سمیه مرادی
مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری
سابقه كار: 12سال
شماره تماس: 07153314685