معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

گردشگری سلامت

 

كارشناس گردشگری سلامت: آقای علی محمدی
مدرك تحصیلی: كارشناس ارشد علوم آزمایشگاه
سابقه فعالیت: 2سال
شماره تماس: 07153314662