معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

گردشگری سلامت

كارشناس گردشگری سلامت: آقای محمدرحیمی
مدرك تحصیلی: كارشناس بهداشت روان
سابقه فعالیت: 2سال
شماره تماس: 07153314662