معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

آمار و مدارک پزشکی

اسنادومدارك پزشكی

 دنیای امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات می نامند و امروزه قدرت برترجهانی در دست تولیدكنندگان اطلاعات و سیستم های منسجم و متراكم اخذ، ثبت وگردش اطلاعات است، اصطلاح انفجار دانش نامی آشنا برای بشر قرن بیستم بوده و اعجاز كامپیوتر در خدمت علوم بهداشتی گامهای متردد بشریت را استوار نموده و راه ,,, پرپیچ و خم دانش را هموار می كند، سرعت پیشرفتهای علوم بهداشتی آنچنان رو به تزاید است كه فاصله میان كشورهای مترقی و در حال توسعه را با شگفتی افزون می كند و در جهان اینچنین متحول كنونی هر اقدامی در جهت كاستن این خلاء روزافزون بخصوص در رده های كاربردی و عملكردهای علوم بهداشتی از جمله مدارك پزشكی حائز اهمیت فراوان است . مدارك پزشكی به عنوان محك ذیقیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشكی و شاخص فعالیت كادربیمارستانی، والاترین و باارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده های اقتصادی، بهداشتی،آموزشی و پژوهشی می باشد، از اینرو درك اهمیت والای آن به مثابه توسعه تفكر و بینش اطلاعاتی است .

تاریخچه مدارک پزشکی
آثار و سوابق بدست آمده نشان می دهد كه تاریخچه مدارك پزشكی به موازات علم پزشكی پیش می آمده است . چون علم طبابت همیشه احتیاج به وجود ركورد )مدارك( جهت ثبت ,,, نام داشته و استفاده از مدارك پزشكی در رسیدن به كشفیات تازه ,,, علم پزشكی بسیار موثر بوده است . بقایائی از مدارك پزشكی بر دیواره غارهای عصر حجر كه برخی در اسپانیا می باشد به جا مانده كه انها به 22200سال قبل از میلاد می رسد البته شكل مدارك پزشكی در ان زمان با چگونگی آن دراین زمان كاملا متفاوت بوده است ولی جنبه مشترك آنها كه ضبط اطلاعات طبی برای زمانهای بعد می باشد در هر دویكی است . به مرور زمان مدارك پزشكی كاملتر گردیده و در مصر و یونان و روم پزشكان یادداشتهای طبی مهمی نوشتند اماچه مدارك پزشكی بر روی دیواره معابد یونان و بر روی صفحات گل رست در بابل و نیننوا و چه در مصر بر روی كاغذ
پاپیروس نوشته می شد همه همان منظوری را تامین می كردند كه امروزه مدارك پزشكی تامین می نماید.

 

 

 

پیوست ها:

اسناد و مدارک پزشکي.pdf حجم فایل:199.49 کیلوبایت