معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

آمار و مدارک پزشکی

 

اسامی مراكزبستری شهرستان فسا

1-بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

2-بیمارستان دكترعلی شریعتی

 

اسامی درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی

1-درمانگاه دولتی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولی عصر(عج)

2-درمانگاه دولتی تخصصی وفوق تخصصی حمزه

3-درمانگاه دولتی تخصصی وفوق تخصصی فاطمیه

4-درمانگاه شبانه روزی دولتی تخصصی انصار

5-درمانگاه دولتی امام جعفرصادق (ع)

6-درمانگاه دولتی عمومی وتخصصی تامین اجتماعی

اسامی مراكزرادیولوژی

1-مركزرادیولوژی دولتی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

2-مركزرادیولوژی دولتی بیمارستان شریعتی

3-مركزرادیولوژی دولتی تامین اجتماعی

4-مركزسونوگرافی دولتی درمانگاه انصار

5-مركزرادیولوژی خصوصی دكترذاکر

6-مركزرادیولوژی خصوصی دكترقزلباش

7-مرکز رادیولوژی خصوصی دکتر اسلام پناه

8-مرکز رادیولوژی خصوصی دکتر پاکزاد

 

اسامی مراكزتوانبخشی

1-مركزفیزیوتراپی دولتی درمانگاه حمزه

2-مركزفیزیوتراپی دولتی انصا ر

3-مركزفیزیوتراپی دولتی امام جعفرصادق(ع)

4-بینایی سنجی فارابی

5-بینایی سنجی چشمک

6-مركزفیزیوتراپی خصوصی اردیبهشت

7-مركزفیزیوتراپی خصوصی نشاط

8-مركزفیزیوتراپی خصوصی سینا

9-مركزفیزیوتراپی خصوصی مسیحا

10-مركزفیزیوتراپی خصوصی پویا

11-مركزفیزیوتراپی خصوصی رازی

12-مركزشنوائی سنجی خصوصی مسیحا

13-مركزشنوایی سنجی خصوصی سپهری

14-گفتار درمانی مسیحا

15-مركزگفتاردرمانی دولتی انصار

16-مركزگفتاردرمانی دولتی امام جعفرصادق (ع)

17-مركزارتوپدی فنی خصوصی تكنوطب

18-مركزتوانبخشی بهزیستی گلها

19-مركزتوانبخشی خصوصی بهار

20-بینائی سنجی دولتی درمانگاه امام جعفرصادق(ع)

21-بینائی سنجی خصوصی مركزی

22-بینائی سنجی خصوصی چشم انداز

 

اسامی آزمایشگاهها

1-آزمایشگاه وپاتولوژی دولتی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

2-آزمایشگاه دولتی بیمارستان شریعتی

3-آزمایشگاه دولتی مراكزبهداشتی روستائی (10مركز)

4-آزمایشگاه دولتی تامین اجتماعی

5-آزمایشگاه وپاتولوژی خصوصی ارسطو

6-آزمایشگاه وپاتولوژی خصوصی رازی

7-آزمایشگاه وپاتولوژی دولتی درمانگاه انصار

8-آزمایشگاه خصوصی دكترمحبی

9-آزمایشگاه خصوصی دكترخورشید

10-آزمایشگاه دولتی فاطمیه (مرکزی)

11-آزمایشگاه خصوصی دکتر موسوی

12-آزمایشگاه خصوصی شفا واقع در زاهدشهر