معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

آمار و مدارک پزشکی

  • جمع آوری و ثبت اطلاعات و آمار مراکز پزشکی و پیراپزشکان اعم از دولتی و بخش خصوصی و خیریه
  • تهیه وجمع آوری آمارفصلی مراکزدرمان اعتیاد
  • تهیه وتدوین آمارعملکردفصلی واحدهای حوزه ستادی معاونت درمان
  • تهیه وجمع آوری آمارماهیانه اورژانسهای بیمارستانی
  • تهیه وجمع آوری اطلاعات موردنیازسایردستگاههاوادارات دولتی
  • تهیه وجمع آوری آمارشش ماهه متفرقه حوزه دانشگاه