معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

آمار و مدارک پزشکی

سایر مطالب

سایر مطالب اسنادومدارك پزشكی  دنیای امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات می نامند و امروزه قدرت برترجهانی در دست تولیدكنندگان اطلاعات و سیستم های منسجم و متراكم اخذ، ثبت وگردش اطلاعات است، اصطلاح انفجار دانش نامی آشنا برای بشر قرن بیستم بوده و اعجاز كامپیوتر در خدمت ...

شرح وظایف واحد آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف واحد آمار و مدارک پزشکی جمع آوری و ثبت اطلاعات و آمار مراکز پزشکی و پیراپزشکان اعم از دولتی و بخش خصوصی و خیریه تهیه وجمع آوری آمارفصلی مراکزدرمان اعتیاد تهیه وتدوین آمارعملکردفصلی واحدهای حوزه ستادی معاونت درمان تهیه وجمع آوری آمارماهیانه اورژانسهای بیمارستانی تهیه وجمع ...

اسامی مراکز درمانی و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی

اسامی مراکز درمانی و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی   اسامی مراكزبستری شهرستان فسا 1-بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) 2-بیمارستان دكترعلی شریعتی   اسامی درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی 1-درمانگاه دولتی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولی عصر(عج) 2-درمانگاه دولتی تخصصی وفوق تخصصی حمزه 3-درمانگاه دولتی تخصصی وفوق ...

عملکرد واحد آمار و مدارک پزشکی

عملکرد واحد آمار و مدارک پزشکی گزارش عملكرد واحد مدیریت اطلاعات سلامت درسال 94 1-طراحی سایت جدید معاونت درمان وبه روز رسانی مطالب آن 2-برگزاری دوره های آموزشی ویژه گروه مدیریت اطلاعات سلامت 3-تكمیل وتنظیم آمارواطلاعات بیمارستانها،درمانگاهها ومراكز درمانی دولتی وخصوصی به صورت ماهیانه ...