معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

آمار و مدارک پزشکی

مسئول آمار و مدارك پزشكی :  خانم لیلاسادات ابوالفتحی 
مدرك تحصیلی: کارشناس آمارومدارك پزشكی 
سابقه كار: 17سال 
شماره تماس: 07153314661