معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

header1

امور آزمایشگاه ها

شرح وظایف اداره امورآزمایشگاهها

  • نظارت برامورآزمایشگاههای بیمارستانها،درمانگاهها،آزمایشگاههای بخش خصوصی ودولتی
  • بازدیدهای مستمروکارشناسی آزمایشگاهی ازنظردارابودن شرایط استاندارد
  • بررسی ورسیدگی به شکایات مطروحه ازآزمایشگاهها
  • همکاری بااداره کل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت متبوع
  • رسیدگی وتصمیم گیری نسبت به درخواستهای متقاضیان اخذپروانه تاسیس ومسئول فنی آزمایشگاه
  • برگزاری کمسیون ماده 20دانشگاه
  • نظارت برآزمایشگاه مرجع (رفرانس )دانشگاه