معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

header1

امور آزمایشگاه ها

مسئول امورآزمایشگاهها:  آقای مجتبی فاموری 
 مدرك تحصیلی: كارشناس علوم آزمایشگاهی 
 سابقه فعالیت: 8سال 
 شماره تماس: 07153314662