معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

امور متخصصین

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها دستورالعمل نحوه توزیع فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشكی درسال 92 دستورالعمل اجرائی طرح اعزام یك ماهه دستیاران به مناطق محروم ونیازمندكشور

عملکرد اداره امور متخصصین

عملکرد اداره امور متخصصین عملكرد امورمتخصصین درسال 94 تلاش جهت جذب نیروی متخصص طرح ضریب k در رشته های زنان / نروسرجری / رادیولوژی تلاش و پیگیری جهت جذب نیروی متخصص طرح ضریب k با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته و جذب 26 نیروی متخصص ضریب k در رشته های طب اورژانس / رادیولوژی / زنان ...

شرح وظایف واحد امور متخصصین

شرح وظایف واحد امور متخصصین نیازسنجی درزمینه نیروهای تخصصی درمانی اعلام نیازطرح یک ماهه نیروهای تخصصی به معاونت درمان وزارت متبوع اعلام نیازنیروهای تخصصی (مشمولین ضریب K )به معاونت درمان وزارت متبوع بررسی وثبت اطلاعات نیروهای تخصصی موجود اعلام شروع بکارنیروهای تخصصی موجود اعلام ...