معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

امور متخصصین

كارشناس امورمتخصصین:  خانم دكترفاطمه قدرتی 
مدرك تحصیلی: پزشك عمومی  
سابقه كار: 8سال 
شماره تماس: 07153314659