معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

درمان سوء مصرف مواد

كارشناس اداره درمان سوء مصرف مواد: آقای علی محمدی
مدرك تحصیلی: كارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی  
سابقه كار: 8 سال 
شماره تماس: 07153314662