معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی واحد های اداری

معرفی امور آزمایشگاه ها:

مسئول امورآزمایشگاهها:  آقای مجتبی فاموری 
 مدرك تحصیلی: كارشناس علوم آزمایشگاهی 
 سابقه فعالیت: 6سال 
 شماره تماس: 07153314685

 


معرفی مسئول واحد بیماری های خاص:

كارشناس بیماری های روانی وسوختگی: خانم صفیه کریمی 
 مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
 سابقه فعالیت: 1سال 
 شماره تماس: 07153314663

 

 

 كارشناس بیماری های خاص ،صعب العلاج ونیازمند: خانم مریم اسفندیاری 
 مدرك تحصیلی:  كارشناس پرستاری
 سابقه فعالیت:  
 شماره تماس:  07153314661

 

كارشناس اموربیماران خاص:  آقای عبدالرزاق سرسبز 
 مدرك تحصیلی : كارشناس پرستاری 
 سابقه فعالیت:  
 شماره تماس :  

 


معرفی مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی:

 

مسئول آمار و مدارك پزشكی :  خانم لیلاسادات ابوالفتحی 
مدرك تحصیلی: كاردان آمارومدارك پزشكی 
سابقه مسئولیت: 7 سال 
شماره تماس: 07153314661

 


معرفی مسئول اداره درمان سوء مصرف مواد:

 

كارشناس اداره درمان سوء مصرف مواد: آقای محمدرحیمی
مدرك تحصیلی: كارشناس بهداشت روان  
سابقه كار: 8 سال 
شماره تماس: 07153314685

 


معرفی کارشناس امور متخصصین:

 

كارشناس امورمتخصصین:  خانم دكترفاطمه قدرتی 
مدرك تحصیلی: پزشك عمومی  
سابقه فعالیت: 3سال 
شماره تماس: 07153314659