معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد مددکاری

 واحد مددکاری به حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه انتقال یافت.