معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اداره اقتصاد درمان

 

مسئول اداره اقتصاد درمان: عبدالرزاق سرسبز
مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری
سابقه كار: 11سال
شماره تماس: 07153314662

 

 

تعریف علم اقتصاد:

اقتصاد درمان علمی است که به مطالعه و بررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند، پرداخته و نحوه ترکیب این منابع را جهت تولید خدمتی معین معرفی می کند تا به بالاترین بهره دهی و کارایی منجر شود.بدلیل اهمیت و تاثیر زیاد اقتصاد درمان در مدیریت بهینه و در فراهم نمودن ابزار و متدهای لازم برای برنامه ریزی و همچنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی امروزه این رشته به یکی از مباحث مهم در محافل آکادمیک و سطوح مدیریتی و اجرایی تبدیل شده است.

معرفی اداره:

از اهداف اساسی این دانشگاه (اداره اقتصاد درمان دانشگاه ) حداکثر نمودن رفاه جامعه از طریق افزایش بهره وری می باشد. بنابراین این واحد با علم به اینکه، هر برنامه و طرح بهداشتی و درمانی علاوه بر جنبه های اپیدمیولوژیک، درمانی و پیشگیری یک جنبه اقتصادی نیز دارد به دنبال این است که با اتخاذ تصمیم های درمانی و بهداشتی، اعم از تصمیم های بزرگ مانند تخصیص منابع مالی و انسانی برای پیشگیری از بیماری های واگیردار، تغذیه و بهسازی محیط درمان و تصمیم های کوچک مانند نوشتن نسخه برای بیمار، پرداخت اضافه کاری به کارکنان یک مرکز بهداشتی و تصمیماتی از این دست به این هدف ارزشمند دست یابد.این اداره بااستفاده ازوجودكارشناسان مجرب در زمینه های درمان وپشتیبانی با شرح وظایف ذیل فعالیت خودرا آغازنموده است:

1-هزینه ودرآمد

2-امورتعرفه ها

3-اموربیمه ای

4-حوادث ترافیكی

5-امورآموزش