معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

کمیسیون ها

نام ونام خانوادگی:  آقای علی یار زراعتكارن
مدرك تحصیلی:  كارشناس پرستاری
سابقه فعالیت:  6 سال
شماره تماس:  07153314662