معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

 نام ونام خانوادگی: آقای محمد رحیمی 
 مدرك تحصیلی: كارشناس بهداشت روان 
 سایقه فعالیت: 2 سال 
 شماره تماس: 07153314662