معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

معرفی مسئول كمسیون ماده 31

معرفی مسئول كمسیون ماده 31  نام ونام خانوادگی: آقای محمد رحیمی   مدرك تحصیلی: كارشناس بهداشت روان   سایقه فعالیت: 2 سال   شماره تماس: 07153314662