معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

1-پیگیری مشکلات بیمه ای واحدهای تابعه و سازمانهای بیمه گر.

2-پیگیری درخصوص وصول مطالبات واحدهای تابعه از سازمانهای بیمه گر.

3-پیگیری برگزاری جلسات کمیته همسویی که درآن به موارد اختلافی بین سازمانهای بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی پرداخته میشود.

4-بررسی کسورات بیمه ای.

5-هماهنگی و اعلام تاریخ بازبینی اسناد بیمارستانها در سازمانهای بیمه گر.

6-عقد قرارداد ونظارت بر عملکرد بیمه های مکمل.