معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

آئین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه

تاریخ ابلاغ 9/11/86

ماده 1- در اجرای مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كلیه بیمارستانهای عمومی ،‌ تخصصی و مراكز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند نسبت به پذیرش ، درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپائی و بستری اقدام نمایند .

تبصره 1 : مصدوم

در این دستورالعمل به فردی اطلاق می گردد كه در اثر حوادث و سوانح رانندگی با وسایل نقلیه موتوری به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسیب ایجاد شده نیاز پیدا می كند .

تبصره 2 : منابع مالی

منابع مالی لازم مطابق مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه تامین خواهد شد .

ماده 2- شركتهای بیمه گر تجاری مكلفند هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد عوارضی معادل 10% حق بیمه را طی یك فیش جداگانه دریافت و به حساب درآمد اختصاصی شماره 1441 خزانه داری كل كشور تحت عنوان تمركز وجوه درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشكی موضوع ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه واریز نمایند .

ماده 3- كلیه بیمارستانها و مراكز درمانی دولتی و غیردولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین مشمول این دستورالعمل ، حق دریافت هیچگونه وجهی ندارند .

ماده 4- عدم پذیرش مصدومین مشمول این دستورالعمل توسط بیمارستانها یا مراكز درمانی و یا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذیرش تخلف محسوب و مطابق قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال 1354 عمل خواهد شد .

ماده 5- در صورتی كه اولین بیمارستان یا مركز درمانی كه مصدوم به آن مراجعه می كند امكانات تخصصی برای درمان مصدوم را نداشته باشد بیمارستان موظف است ضمن پذیرش و انجام اقدامات اولیه نظیر احیاء و تثبیت نمودن شكستگی ها ، بیمار مصدوم را به بیمارستان یا مركز درمانی دیگری كه دارای امكانات مربوطه است معرفی و اخذ پذیرش نماید مراكز یاد شده موظف به پذیرش بیمار مصدوم می باشند .

ماده 6- كلیه هزینه های مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه های دولتی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی پرداخت خواهد شد .

ماه 7- در مواردی كه بیمار مصدوم مشمول این دستورالعمل در ابتدا توسط بیمارستان خصوصی پذیرش شده باشد بیمارستان خصوصی موظف است پس از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر احیاء بیماران و تثبیت شكستگیها ، بدون اخذ هیچگونه وجهی مراتب را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد . ستاد هدایت دانشگاه موظف است نسبت به اخذ پذیرش و اعزام اینگونه بیماران به بیمارستان دولتی اقدام نماید .

تبصره : در صورتی كه بیمار مصدوم ، داوطلب ادامه درمان در بخش غیردولتی باشد مابه التفاوت هزینه توسط خودمصدوم پرداخت خواهد شد .

ماده 8- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی مكلف است كلیه هزینه های درمان مصدومین اعم از بستری و سرپائی از جمله دارو ، ملزومات مصرفی ، پروتزها و خدمات پاراكلینیك از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری مندرج در كتاب كالیفرنیا را تامین نماید . بدیهی است هزینه های ثانویه از قبیل خارج كردن پیچ و پلاك و یا درمان عوارض دیررس و موارد مشابه پس از پایان روزهای پیگیری فوق الذكر مشمول این دستورالعمل نمی باشد .

ماده 9- مصدومین مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذیصلاح اخذ و به مركز درمانی مربوطه ارائه نمایند .

تبصره 1 : مدارك مثبته :

به اسنادی اطلاق می گردد كه دال بر تایید وقوع حادثه ترافیكی منجر به مصدومیت باشند و حداقل شامل یكی از موارد ذیل می باشد :

1- كروكی

2- گزارش مراجع انتظامی یا احكام و مكاتبات قضایی

3- گزارش اورژانس 115

تبصره 2 : در صورت لزوم ترخیص یا اعزام بیمار به مراكز تخصصی دیگر قبل از حصول مدارك مثبته فوق الذكر ، صورتجلسه تایید شده توسط نیروی انتظامی مقیم در بیمارستان ( در صورت وجود ) و مقام مسئول وقت بیمارستان با امضای رئیس بیمارستان برای پرداخت هزینه مورد قبول می باشد .

ماده 10- هر یك از سازمانهای بیمه گر پایه ، اسناد مربوط به مصدومین مشمول این دستورالعمل را مورد تایید و رسیدگی قرار داده و عملكرد مربوط به آن را به دانشگاه ذیربط ارسال می نمایند تا دانشگاه از طریق وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشكی هزینه را دریافت و به بیمارستان پرداخت نماید .

فرآیند اجرایی این ماده به شرح ذیل می باشد :

1-10- با توجه به عدم تعهد سازمانهای بیمه گر پایه در خصوص هزینه های بیماران تصادفی در چارچوب این دستورالعمل ، استفاده از دفترچه بیمه درمانی این گروه از بیماران مجاز نمی باشد .

تبصره : چنانچه مصدوم دچار ترومای متعدد ( مولتیپل تروما ) باشد مبنای روزهای پیگیری بر اساس طولانی ترین روز پیگیری خدمات مورد نیاز خواهد بود .

2-10- بدیهی است حق الزحمه های مربوط به خدمات ارائه شده به بیماران تصادفی ، مشمول K2 هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و تعرفه ترجیحی مناطق محروم و 3000 تخت نمونه و در صورت طی مراحل قانونی خواهد بود .

3-10- كلیه اسناد سرپایی و بستری بیماران تصادفی همانند سایر بیمه شدگان طی لیست جداگانه ای ، توسط مركز درمانی تنظیم و به جهت رسیدگی به سازمانهای بیمه گر مربوطه ارسال می گردد .

4-10- بیمارستان پس از تحویل اسناد به سازمانهای بیمه گر و دریافت رسید ، با ارسال رسید مربوطه به دانشگاه معادل 80% رقم صورتحساب را با احتساب تنخواه گردان در اختیار ، وصول خواهد نمود .

5-10- كلیه اسناد رسیدگی شده توسط سازمان بیمه گر ،‌ همراه با لیست و ذكر مبالغ تایید شده و كسورات به حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی مربوطه با اخذ رسید ، عودت خواهد شد .

6-10- با توجه به بند « ذ » تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 كل كشور ،‌چنانچه مصدوم تصادفی فاقد هرگونه پوشش بیمه ای باشد و به بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی مراجعه نماید ، بیمه شده سازمان بیمه خدمات درمانی محسوب و روند رسیدگی به اسناد بیمار به عهده آن سازمان می باشد .

تبصره : در صورت مراجعه این گروه از مصدومین به سایر مراكز درمانی ، روند رسیدگی به اسناد كمافی السابق خواهد بود .

7-10- چنانچه مصدوم تصادفی تحت هر شرایطی متحمل پرداخت هزینه های دارو ، ‌لوازم مصرفی ، پروتز ، پاراكلینیك در چارچوب این دستورالعمل گردد با تایید نماینده بیمه مربوطه ، هزینه یاد شده با درج موارد در صورتحساب مطابق فاكتور ( تا سقف ریالی پرداختی توسط سازمانهای بیمه گر پایه در موارد مشابه ) حداكثر ظرف یك هفته پس از ارائه فاكتور معتبر توسط امور مالی بیمارستان به بیمار پرداخت خواهد شد .

8-10- در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر فی مابین سازمانهای بیمه گر پایه و بیمارستانهای دولتی و غیردولتی در خصوص اجرای هر یك از مفاد این دستورالعمل مراتب در كمیته حل اختلاف بررسی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

تبصره : تركیب كمیته حل اختلاف شامل معاون درمان / سلامت دانشگاه / دانشكده ، رئیس بیمارستان و یك نماینده از سازمان بیمه گر مربوطه خواهد بود . بدیهی است حل اختلاف مطروحه به صورت اجماع نظرات ( بدون رأی گیری ) می باشد و در صورت عدم رفع اختلاف ، نظر شخص ریاست محترم دانشگاه / دانشكده به عنوان حكم مورد تایید طرفین جاری خواهد بود .

9-10- بازبینی مجدد این دستورالعمل پس از گذشت 6 ماه از تاریخ ابلاغ و بر اساس مشكلات و موانع پیش آمده در مسیر ارائه خدمات درمانی به مصدومین حوادث ترافیكی و جریان رسیدگی به اسناد صورت خواهد پذیرفت .

ماده 11- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی موظف است عملكرد این دستورالعمل را هر 6 ماه یك بار تهیه و به مراجع ذیربط ارسال نماید .

ماده 12- این دستورالعمل شامل 12 ماده و 8 تبصره بوده و جایگزین دستورالعملهای قبلی می باشد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود .

xlsدریافت لیست كنسرسیوم تولیدكنندگان كاشتنی های ارتوپدی