معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

1-جمع آوری ، محاسبه و تحلیل کارشناسی اطلاعات هزینه و درآمد واحدهای تابعه از طریق سامانه پایش عملکرد مالی بیمارستانها.

2- بازدید از بیمارستانهای تابعه دانشگاه جهت بررسی هزینه و درآمد .

3-ارائه راهکار جهت کاهش هزینه ها وافزایش درآمد مراکز درمانی .