معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

اموربیمه ای

اموربیمه ای 1-پیگیری مشکلات بیمه ای واحدهای تابعه و سازمانهای بیمه گر. 2-پیگیری درخصوص وصول مطالبات واحدهای تابعه از سازمانهای بیمه گر. 3-پیگیری برگزاری جلسات کمیته همسویی که درآن به موارد اختلافی بین سازمانهای بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی پرداخته میشود. 4-بررسی ...

امورتعرفه ها

امورتعرفه ها ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت  تعرفه خدمات شایع در سال 95 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی سال 95 ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی بخش دولتی وخصوصی سال 94 تصویب نامه هیئت محترم دولت درخصوص تعرفه های بخش دولتی سال 94 تصویب نامه ...

حوادث ترافیكی

حوادث ترافیكی آئین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه تاریخ ابلاغ 9/11/86 ماده 1- در اجرای مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كلیه بیمارستانهای عمومی ،‌ تخصصی و مراكز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند نسبت ...

برنامه های تحول نظام سلامت

برنامه های تحول نظام سلامت دستورالعمل تحول سلامت فایل ارائه شده ازسوی جناب آقای مهندس معنوی رئیس اداره سیاستگذاری تعرفه وزارت متبوع درخصوص كتاب جدید ارزش نسبی ابلاغیه كتاب جدید ارزش نسبی خدمات ومراقبت های سلامت ازسوی معاونت درمان وزارت متبوع كتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبت های ...

هزینه و درآمد

هزینه و درآمد 1-جمع آوری ، محاسبه و تحلیل کارشناسی اطلاعات هزینه و درآمد واحدهای تابعه از طریق سامانه پایش عملکرد مالی بیمارستانها. 2- بازدید از بیمارستانهای تابعه دانشگاه جهت بررسی هزینه و درآمد . 3-ارائه راهکار جهت کاهش هزینه ها وافزایش درآمد مراکز درمانی .

پرداخت مبتنی برعملكرد

پرداخت مبتنی برعملكرد دستورالعمل پرداخت مبتنی برعملكردكاركنان غیرپزشك شاغل دربیمارستان های وابسته به دانشگاه دستورالعمل پرداخت مبتنی برعملكردپزشكان واعضای هیئت علمی شاغل دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه كلیات اجرایی دستورالعمل پرداخت مبتنی برعملكردپزشكان وكاركنان غیرپزشك ...