معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

  1. بررسی مرخصی های استعلاجی کلیه پرسنل دانشگاه 
  2. بررسی مرخصی های استعلاجی بیشتر از 4ماه سایر سازمانهای شهرستان
  3. بررسی موارد بیماریهای صعب العلاج
  4. بررسی اعتراض به مرخصی استعلاجی سایر سازمانها( زیر 4 ماه که مورد تائید پزشک معتمد سازمان مذکور قرار نگرفته است) 
  5. بررسی ازكارافتادگی کلیه کارکنان دولت