معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

  1. بررسی پرونده درمانی پرسنل دانشگاه وهمچنین ادارات درسطح شهرستان 
  2. بررسی وتائیدپرونده های ازكارافتادگی
  3. بررسی پرونده هاجهت تائیداستعلاجی
  4. بررسی پرونده هاجهت تائید دارو
  5. بررسی پرونده هاجهت تائیدبیماری به منظورتامین كمك هزینه بیماران