معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

بررسی 15پرونده سرطانی جهت تائیدبیماری ومقدارداروی موردنیاز،بررسی 3مورداستعلاجی پرسنل دستگاههای دولتی وبررسی 2پرونده ازكارافتادگی پرسنل دركمسیون پزشكی مورخ 27/10/91


docxعملكرد 6 ماه اول سال 93