معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

جلسه كمسیون پزشكی معاونت درمان هرهفته جهت تائید استعلاجی،تائید بیماریهای صعب العلاج جهت دریافت دارووتائید ازكارافتادگی پرسنل دستگاههای دولتی ودانشگاه علوم پزشكی توسط اعضاء كمسیون پزشكی (پزشكان ودبیركمسیون) درمحل معاونت درمان برگزارمی گردد.
در تاریخ 11/2/92جلسه كمسیون پزشكی با حضور اعضا و دبیر كمسیون پزشكی برگزار شد  تعداد 8 فقره از بیماران صعب العلاج و بیماران سرطانی 6فقره پرونده استعلاجی ادارات در كمسیون مطرح گردید.
عملكرد  شش ماهه كمسیون پزشكی  84 مورد  صعب العلاج و سرطانی -جهت دریافت داروو 200مورد استعلاجی ادارات -پرسنل 

در تاریخ 26/4/92 كمسیون پزشكی با حضور اعضا كمسیون پزشكی تشكیل شد در این جلسه 4مورد استعلاجی 2مورد از كار افتادگی و 10 مورد جهت تایید دارو و 5 مورد جهت تایید بیماری و تخفیف دارو برگزار گردید. درتاریخ 9/5/92كمسیون پزشكی باحضور اعضا تشكیل شد در این كمسیون 3مورد استعلاجی كاركنان و 2 مورد از كارافتادگی ادارات و هشت مورد  بیماران سرطانی جهت دریافت داروو 2مورد  تایید بیماری جهت تخفیف دارو برگزار گردید.