معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

1-رئیس کمیسیون پزشکی دانشگاه 

2-دبیر کمیسیون پزشکی دانشگاه

3-کارشناس کمیسیون پزشکی دانشگاه

4-اعضای شرکت کننده در کمییسیون پزشکی دانشگاه ( بسته به نوع پرونده های مطرح شده در جلسه )

5-پزشک معتمد کمیسیون پزشکی دانشگاه